Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Bilçev Mühendislik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olup, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetleri gösteren tesislerin, Çevre İzni ve/veya Çevre Lisansı alabilmeleri için ihtiyaç duydukları Çevre Danışmanlık hizmetini, "30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince sağlamaktadır.

Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında, tesislerin Çevre Mevzuatı altında bulunan Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler açısından değerlendirmesi yapılarak, tesisin tabi olduğu konular dahilinde yönelendirmeler yapılmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği ek listelerinde yer almayan faaliyet sahipleri de Çevre Danışmanlık hizmeti alabilmekte, bu sayede faaliyetlerinin çevreye etksini ölçerek gerekli tedbirleri alabilmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti genel olarak;

 • Çevre İzni/Lisansı alınması
 • Çevre İzni Muafiyet (Kapsam Dışı) Yazısının Alınması
 • ÇED Kapsam Dışı Görüşünün Alınması
 • Atık Yönetim Planının Hazırlanıp Onaylatılması
 • Geçici Depolama İzni Alınması
 • Bazı Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi” Alınması
 • Çevre Mevzuatı Kapsamında Bildirim, Belgeleme ve Beyanların Yapılması (Ambalaj Bildirimi, Seveso Bildirimi, Atık Beyanları vb.)
 • Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi Kapsamında Çevre Eğitimleri Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporu Hazırlanması
 • Çevre Mevzuatı Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması (İç Tetkik) Hizmetleri
 • Tesis Çalışmalarının Çevre Kanunu ve Yürürlükte Olan Yönetmeliklere Uygunluğu Konusunda İncelenip Raporlanması 

gibi konulardaki faaliyetleri içermektedir.

ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ EK LİSTELERİ

EK-1

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

1.Enerji Endüstrisi

 1. Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan termik ve ısı santralleri.

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler 1                                   

1.2.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan ve yakıt olarak katı, sıvı, gaz yakıt ve biyokütlenin kullanıldığı tesisler.

1.2.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 50 MW ve daha fazla olan ve yakıt olarak yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, katı ve sıvı yanıcı maddelerin kullanıldığı tesisler.

1.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar, gaz türbinleri, jeneratörler.

1.4 Nükleer güç santralleri.

1.5 Katran, katran ürünleri ve doğal asfalt üretim ve işleme tesisleri. 1

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt üretim tesisleri. 1

1.7 Rafineriler

1.7.1 Ham petrol rafinerileri

1.7.2 Hammadde kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri.

1.7.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve/veya gazlaştırma tesisleri.

1.8. Kok üretim tesisleri

1.9 500 ton/gün ve daha fazla ham petrol ve/veya 500.000 m3/gün ve daha fazla doğalgaz çıkarılması işlemleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Entegre çimento üretim tesisleri ve/veya çimento klinkeri üretim tesisleri

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün üretim kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan boksit, dolomit, alçıtaşı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri.

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünlerin çıkarıldığı, üretildiği ve/veya işlendiği tesisler. 1

2.4 Toplam eritme kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan cam, cam yünü ve/veya cam elyaf üretim tesisleri.

2.5 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan seramik ve/veya porselen üretim tesisleri.

3. Metal Endüstrisi

3.1 Metal ve kükürt cevherlerinin kavrulması, ergitilmesi, sinterlemesi, peletlemesi işlemlerinden en az birini içeren tesisler.

3.2 Cevherden demir ve/veya çelik üreten tesisler.

3.3 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan cevherden, konsantreden ve/veya ikincil hammaddeden demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.4 Üretim kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan ham demir üretim tesisleri

3.5 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan ikincil metal özelliğine sahip demir-çelik hammaddesinden çelik üreten tesisler.

3.6 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler.

3.7.Sıcak Haddeleme Tesisleri.

3.7.1 Üretim kapasitesi 5.000 ton/gün ve daha fazla olan demir ve/veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.7.2 Üretim kapasitesi 250 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.8 Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha fazla olan demir, temper ve/veya çelik dökümhaneleri.

3.9. Üretim kapasitesi 5.000 adet/gün ve daha fazla olan kurşunlu akümülatör ve/veya hücre üretimi dahil olmak üzere endüstriyel akümülatör üretimi yapan tesisler. 1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak üretim yapan kimya ve petrokimya tesisleri.

4.1.1 Toplam üretim kapasitesi 150 ton/gün ve daha fazla olan inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler. 1

4.1.2. İnorganik gazların üretildiği tesisler. 1

4.1.3.Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan azot, fosfor, potasyum bazlı ve/veya organik gübre üretim tesisleri

4.1.4. Toplam üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasalların üretildiği tesisler ve/veya petrokimya tesisleri.

4.2 Organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanım kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan tesisler.

4.3 Toplam üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve daha fazla olan ve terbiye (ön terbiye, renklendirme ve/veya bitim) işlemlerinden en az birini içeren iplik, kumaş, halı vb. fabrikaları 1

4.4 Üretim kapasitesi 2.000 ton/yıl ve daha fazla olan ham deri işleme tesisleri.1

4.5.Toplam üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan boya, pigment, vernik, cila vb. maddelerin üretildiği tesisler.1

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve daha fazla olan boya, cila vb. maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.2 Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve daha fazla olan boya vb. maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.3 Üretim kapasitesi 10.000 adet/yıl ve daha fazla olan motorlu taşıtların üretildiği ve/veya boyandığı tesisler. 1

5.4 Üretim kapasitesi 1.000 adet/yıl ve daha fazla olan demiryolu taşıtlarının üretildiği ve/veya boyandığı tesisler. 1

5.5 Motorlu hava taşıtlarının üretildiği ve/veya onarımının yapıldığı tesisler 1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Selüloz üretim tesisleri. 

6.2 Kereste ve/veya benzeri lifli maddelerden kâğıt hamuru üretim tesisleri.

6.3 Toplam üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan ve hammadde olarak hazır selüloz ve/veya kâğıt kullanarak her çeşit karton, kâğıt ve/veya mukavva üretimi yapan tesisler.

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker üretim tesisleri. 1

7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla olan zeytin işleme tesisleri. 1,2

7.3 Bitkisel ürünlerden yağ üretimi. 1,2

   7.3.1 Yağlı tohum işleme kapasitesi 1.000 ton/gün ve daha fazla olan ham yağ üretim tesisleri. 1,2

   7.3.2 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan bitkisel yağ rafinasyon tesisleri. 1,2

7.4 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl ve daha fazla olan maya üretim tesisleri. 1,2

7.5 Üretim kapasitesi 50.000 m3/yıl ve daha fazla olan fermantasyon ile alkollü içecek üreten tesisler. 1,2

7.6 Hayvan Yetiştirme Tesisleri. 1,2

7.6.1 Toplam 5.000 büyükbaş eşdeğeri ve daha fazla sayıda hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler. 1,2

7.6.2 Toplam 1000 baş ve daha fazla sayıda domuz besiciliği yapan tesisler. 1,2

7.6.3 Toplam 60.000 adet tavuk eşdeğeri ve daha fazla sayıda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler. 1,2

7.7.Hayvan Kesim Tesisleri  1,2

7.7.1 Toplam 100 büyükbaş eşdeğeri/gün ve daha fazla hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. 1,2

7.7.2 Toplam 50.000 adet tavuk eşdeğeri/gün ve daha fazla kanatlı hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. 1,2

7.8   Hammadde kapasitesi 100.000 litre/gün ve daha fazla olan süt ürünleri üretim tesisleri. 1,2

7.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin işlendiği, işlenerek ya da doğrudan konserve yapıldığı ve/veya ambalajlandığı tesisler. 1,2

8. Atık Yönetimi

8.1. Ön İşlem

8.1.1 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri1,2

8.1.2 Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri1,2

8.1.3 Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri1,2

8.1.4 PCB arındırma tesisleri1,2

8.1.5 Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri1,2

8.1.6 Tehlikeli atık ön işlem tesisleri. 1

8.1.7. Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri. 1

8.2 Atık Geri Kazanım Tesisleri

8.2.1 Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri1,2

8.2.1.1 Mekanik ayırma

8.2.1.2 Biyokurutma

8.2.1.3 Biyometanizasyon

8.2.1.4 Kompost

8.2.2 Atık yağ rafinasyon tesisleri1

8.2.3 Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri1

8.2.4 Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri

8.2.5 Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri

8.2.6. Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri1

8.2.7. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri (Ahşap, Cam, Kompozit, Plastik, Tekstil hariç)

8.2.7.1 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan kâğıt vb. tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri

8.2.7.2 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal vb. atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1

8.2.7.3 Diğer tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri 1

8.2.8 İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma vb.)1,4

8.3. Atık Bertaraf Tesisleri

8.3.1 Atık düzenli depolama tesisleri1,2  

8.3.1.1 Düzenli Depolama I. Sınıf

8.3.1.2 Düzenli Depolama II. Sınıf

8.3.1.3 Düzenli Depolama III. Sınıf

8.3.2 Maden atığı bertaraf tesisleri1,2

8.3.2.1 Depolama

8.3.2.2 Derine enjeksiyon

8.3.2.3 Alıcı ortamda bertaraf

8.4. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri

8.4.1 Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri1

8.4.2 Atık ara depolama tesisleri1,2

8.4.3 Yeniden Kullanıma Hazırlama1,2, 5

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması  

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazların depolandığı ve/veya dolumunun yapıldığı tesisler. 1

9.1.1Sıvılaştırılmış petrol gazı depolayan ve toplam depolama kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler.

9.1.2 Doğalgaz/LNG ve benzeri gazları depolayan ve toplam depolama kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler.

9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.

9.2. Ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin depolandığı tesisler. 1

9.2.1 Ham petrol depolayan ve toplam depolama kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtları depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.3 Organik kimyasal maddeleri depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.3. Akrilonitril depolayan ve depolama kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler. 1

10. Diğer Tesisler

10.1 Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait ortak atıksu arıtma tesisleri. 1,2

10.2 Kapasitesi 20.000 m3/gün ve daha fazla olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri. 1,2

EK-2

Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

1.1.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak katı ve sıvı yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri.

1.1.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri.

1.2. Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler 1

1.2.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak katı, sıvı yakıt ve biyokütlenin kullanıldığı tesisler.

1.2.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı tesisler.

1.2.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 50 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, katı ve sıvı yanıcı maddelerin kullanıldığı tesisler.

1.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar, gaz türbinleri, jeneratörler.

1.4 Hammadde kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/gün’den az olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri.

1.5 500 ton/gün’den daha az ham petrol ve/veya 500.000 m3/gün’den daha az doğalgaz çıkarılması işlemleri

1.6 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve/veya paketleyen tesisler.   

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ‘den az olan boksit, dolomit, alçıtaşı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri.

2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri.

2.4 Kireç, alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras ve/veya kromit öğütme, söndürme ve/veya paketleme tesisleri.

2.5 Perlit,zeolit, şist ve/veya kil genleştirme tesisleri.

2.6 Toplam eritme kapasitesi 300 ton/gün’den az olan, cam, cam elyaf ve/veya cam yünü üretim tesisleri.

2.7 Cam ve/veya cam ürünlerini asitlerle parlatan ve/veya matlaştıran tesisler. 1

2.8 Toplam üretim kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla ve 300 ton/gün’den az olan seramik ve/veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.

2.9 Toplam üretim kapasitesi 75 ton/gün ve daha fazla olan tuğla, ateş tuğlası ve/veya kiremit ürünleri üretim tesisleri.

2.10 Hammadde olarak mineral madde kullanım kapasitesi 20 ton/gün ve daha fazla olan, mineral madde ergitme tesisleri.

2.11 Gazlı beton blokları, ön gerilimli beton elemanı, kum-kireç briketi ve/veya çimento esaslı levha üretim tesisleri.

2.12 Toplam üretim kapasitesi 10 m3/saat ve daha fazla olan, çimento ve/veya diğer bağlayıcı maddeleri kullanarak beton, harç vb. malzeme üreten tesisler.

2.13 Toplam üretim kapasitesi 5 ton/saat ve daha fazla olan ve çimento ve/veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma, darbe, sarsma ve/veya titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.14 Asfalt plent tesisleri ve/veya mineral malzeme katkılı bitüm (asfalt ve/veya katran) karışımları üreten ve/veya hazırlayan diğer tesisler. 1

2.15 Patlayıcı kullanılan maden ve/veya taş ocakları.

2.16 Maden çıkarma kapasitesi 150 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun I.Grup (a ve b), II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup ve V.Grupları'nda yer alan madenlerin çıkartıldığı maden ve taş ocakları.

2.17 Hammadde kapasitesi 150 ton/gün ve daha fazla olan ve Maden Kanunu’nun I.Grup (a ve b), II.Grup (kireçtaşı dahil) ve IV (a) Grupları’nda  yer alan madenlerin, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi işlemlerinden en az birini içeren tesisler.

2.18 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl ve daha fazla olan mermer işleme tesisleri.

2.19 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.

2.20 Tuz üretim tesisleri. 1

3. Metal Endüstrisi

3.1 Üretim kapasitesi 15 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den daha az olan, cevherden, konsantreden ve/veya ikincil hammaddeden demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.2 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/gün’den az olan ham demir üretim tesisleri.

3.3 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan ikincil metal özelliğine sahip demir-çelik hammaddesinden çelik üreten tesisler.

3.4 Üretim kapasitesi 100 kg/gün ve daha fazla ve 50 ton/gün’den az olan demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya dökümünün yapıldığı tesisler.

3.5 Sıcak Haddeleme ve Isıl İşlem Tesisleri.

3.5.1 Üretim Kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 5.000 ton/gün’den az olan demir ve/veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.5.2 Üretim Kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 250 ton/gün’den az olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.5.3 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan, metallerin haddeleme işlemi yapılmadan ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar.

3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri.

3.6.1 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir ve/veya çeliğin soğuk haddelendiği tesisler.

3.6.2 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin soğuk haddelendiği tesisler.

3.7 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 700 ton/gün’den az olan demir, temper ve/veya çelik dökümhaneleri.

3.8 Üretim kapasitesi 5.000 adet/gün’den az olan kurşunlu akümülatör ve/veya hücre üretimi dahil olmak üzere endüstriyel akümülatör üretimi yapan tesisler. 1

3.9 İşleme tanklarının/havuzlarının toplam hacmi 5 m³ ve daha fazla olan, elektrolitik ve/veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve/veya plastik maddelerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler. 1

3.10 Batarya ve/veya pil vb. üreten tesisler. 1

3.11 Kaplama kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan ergitme banyo, kabinli püskürtme ve/veya termal püskürtme ile metal yüzeylerin kurşun, kalay, çinko vb. tabakalarla kaplandığı tesisler. 1

3.12 Toplam pres gücü 100 ton ve daha fazla olan metallerin sıcak olarak dövüldüğü tesisler.

3.13 Toplam üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan basınçla biçimlendirme, soğuk/sıcak şekillendirme vb. proseslerle civata, bulon, çivi, perçin, somun, bilye, iğne ve benzeri metal parçaların üretildiği tesisler.

3.14 Her seferinde 10 kg ve üzeri miktarda patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme, kaplama ve/veya kaynak işlemlerinin yapıldığı ve patlayıcılarla baskı yapılan tesisler.

3.15 Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan metal sactan depo, tank, tanker, konteyner, kapı, makina vb. üreten tesisler.1

3.16 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla dikişsiz ve/veya dikişli çelik boru ve/veya profil üreten tesisler.1

3.17 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir-çelik yapı konstrüksiyonları ve/veya sac parçaları yüzeylerinin püskürtmeli maddelerle  muamele edildiği ve/veya taşlama ve/veya zımparalama tesisleri. 1

3.18 Metal tozları ve/veya pastaları üreten tesisler. 1       

3.19 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi. 1

3.20 Gemi inşa ve/veya bakım-onarım yapılan ve/veya 20 m ve üzerinde yat/tekne inşa ve/veya bakım-onarım yapılan tersaneler. 1

3.21 Uçak bakım ve/veya onarım tesisleri. 1

3.22 Demiryolu ekipmanı üreten tesisleri. 1

3.23 Metallere sırlama, emaye, mineleme vb. işlemlerinin yapıldığı tesisler. 1

3.24 Demir dışı metal oksit üretim tesisleri. 1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak üretim yapan kimya ve petrokimya tesisleri. 1

4.1.1 Toplam üretim kapasitesi 150 ton/gün’den az olan inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.2 Hidrometalürji ve/veya elektrometalürji yöntemleri kullanılarak metaller ve/veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.3 Korindon, ametaller, ametal oksitler, kalsiyum karpit, zırnık, dispeng oksit, bor ve bileşikleri, silisyum, silisyum karpit ve benzeri diğer inorganik maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.4 İnorganik halojenli bileşiklerin üretildiği tesisler.

4.1.5 Asetilen gazı üretim tesisleri.

4.1.6 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 50 ton/gün’den az olan organik kimyasalların üretildiği tesisler ve/veya petrokimya tesisleri.

4.1.7 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.

4.1.8 Plastik hammaddelerin üretildiği tesisler.

       4.1.8.1 Polimer ve/veya sentetik elyaf üretim tesisleri

       4.1.8.2 Sentetik reçine üretim tesisleri.

       4.1.8.3 Sentetik kauçuk ve/veya sentetik kauçuk hamuru üreten tesisler.

       4.1.8.4 Selüloz nitrat ve/veya selüloit üretim tesisleri.

4.1.9 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.10 Üretim kapasitesi 50 kg/saat ve daha fazla olan kauçuk esaslı vulkanize lastik üreten tesisler.

4.1.11 Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan lastik rejenere eden tesisler.

4.1.12 Katran boyası ve/veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.

4.1.13 Toplam üretim kapasitesi 2 ton/gün ve daha fazla olan, temizlik ve/veya bakım ürünleri üretim tesisleri.

4.1.14 Toplam üretim kapasitesi 50 ton/gün'den az olan azot, fosfor, potasyum bazlı ve/veya organik gübre üretim tesisleri.

4.2 Organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanım kapasitesi 2 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan tesisler. 1

4.3 Bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, bitki gelişim düzenleyicileri ve/veya bu ürünlerin etken maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler. 1

4.4 Farmasotik ürünlerin üretildiği tesisler. 1

4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları ve/veya benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler. 1

4.6 Karbon siyahı, karbon, kurum ve/veya sentetik grafit üretim tesisleri. 1

4.7 Hammadde olarak reçine kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan, doğal ve/veya sentetik reçine bazlı ürünler üreten tesisler. 1

4.8 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan boya, pigment, vernik, cila vb. maddelerin üretildiği tesisler. 1

4.9 Sentetik kauçuk bazlı ürünler üreten tesisler. 1

4.10 Nitroselüloz kullanarak vernik, baskı boyası ve benzeri ürün ve katkı maddesi üreten tesisler. 1

4.11 Sülfat terebentin yağı ve/veya tall yağının üretildiği ve/veya işlendiği tesisler.

4.12 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla olan yapı ve ahşap koruma/temizleme/bakım ve/veya yapıştırma maddelerinin üretildiği tesisler. 1

4.13 Toplam üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl’dan az olan ve terbiye (ön terbiye, renklendirme ve/veya bitim) işlemlerinden en az birini içeren iplik, kumaş, halı vb. fabrikaları 1

4.14 Üretim kapasitesi 2.000 ton/yıl’dan az olan ham deri işleme tesisleri.1

4.15 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla olan biyodizel üretim tesisleri. 1

4.16 Zifir üretim ve/veya zift buharlaştırma tesisleri. 1

4.17 Plastik hammaddeler kullanarak plastik ürünler üreten tesisler. 1

4.18  Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan kimyasalların ve kimyasal ara ürünlerin işlendiği diğer tesisler.1

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat ve daha fazla ve 250 kg/saat’ten az olan boya, cila vb. maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.2 Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat ve daha fazla ve 250 kg/saat’ten az olan boya vb. maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.3 Toplam 25 kg/saat ve daha fazla miktarda sentetik reçine, elyaf ve/veya plastik madde kullanılarak profil, tabaka, bant vb. biçimindeki malzemelerin kaplanması, emprenye edilmesi, doyurulması, kurutulması vb. işlemlerinden en az birini içeren tesisler. 1

5.4 Üretim kapasitesi 500 adet/yıl ve daha fazla ve 10.000 adet/yıl’dan az olan, motorlu taşıtların üretildiği ve/veya boyandığı tesisler. 1

5.5 Üretim kapasitesi 1.000 adet/yıl’dan az olan demiryolu taşıtlarının üretildiği ve/veya boyandığı tesisler 1

5.6 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan beyaz eşyaların üretiminin yapıldığı tesisler.1

5.7 Malzemelerin katran, katran yağı, sıcak bitüm vb. maddelerle kaplandığı tesisler 1

5.8 Tellerin organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler. 1

5.9 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve daha fazla olan sıvı ve/veya doymamış polyester reçinelerin işlendiği tesisler. 1

5.10 Hammadde kapasitesi 10 kg/saat ve üzerinde olan ısıl işlem yoluyla furan reçinesi, fenolik reçine, aminoplast gibi maddelerin kullanımı ile üretim yapan tesisler. 1

5.11 Sentetik reçine kullanılarak balata üreten tesisler. 1

5.12 Organik bağlayıcı maddeler ve/veya çözücüler kullanarak zımpara kağıtları, plakaları, parçaları ve/veya dokularının üretildiği tesisler. 1

5.13 Hammadde kapasitesi 1.000 kg/saat ve daha fazla olan ve plastik (poliüretan, polistiren vb.) türevi maddeler kullanarak boşluk oluşturma, genleştirme ve/veya hacim verme faaliyetleri ile üretim yapan tesisler. 1

5.14 50 kg/saat ve daha fazla toz boya kullanılarak, malzemelerin elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyandığı tesisler.1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Üretim kapasitesi 500 m3/yıl ve daha fazla olan ve hammadde olarak ağaç ve/veya ağaç ürünleri kullanarak parke ve/veya sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.

6.2 Üretim kapasitesi 3.500 m3/yıl ve daha fazla olan ağaç işleme ve/veya kereste üretim tesisleri.

6.3 Hammadde kapasitesi 150.000 m2/yıl ve üzerinde olan ve hammadde olarak ağaç ve/veya ağaç ürünleri kullanarak mobilya ve/veya ahşap ürünleri üreten tesisler.

6.4 Toplam üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan ve hammadde olarak hazır selüloz ve/veya kâğıt kullanarak her çeşit karton, kâğıt ve/veya mukavva üretimi yapan tesisler. 1

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Hammadde kapasitesi 10.000 litre/gün ve daha fazla ve 100.000 litre/gün’den az olan süt ürünleri üretim tesisleri. 1,2

7.2 Üretim kapasitesi 1.000 m3/yıl ve daha fazla olan suma ve/veya malt üretim tesisleri. 1,2

7.3 Üretim kapasitesi 50 m3/yıl ve daha fazla ve 50.000 m3/yıl’dan az olan fermantasyon ile alkollü içecek üreten tesisler. 1,2

7.4 Üretim kapasitesi 50 m3/yıl ve daha fazla olan alkolsüz içecek üreten tesisler. 1,2

7.5 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan şekerleme, çikolata ve/veya şurup üretim tesisleri. 1,2

7.6 Üretim kapasitesi 30 kg/gün ve daha fazla olan hayvansal yağların ergitildiği tesisler. 1,2

7.7 Hayvansal artıkların depolandığı ve/veya işlendiği tesisler. 1,2

7.8 Hayvan derisi ve/veya kılı depolama ve/veya işleme tesisleri. 1,2

7.9 Balık yağı, balık unu ve/veya kemik unu depolama ve/veya üretim tesisleri. 1,2

7.10 Zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisleri. 1,2

7.10.1 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 30 ton/gün‘den az olan zeytin işleme tesisleri. 1,2

7.10.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla olan zeytinyağı üretim tesisleri 1,2

7.11 Bitkisel ürünlerden yağ üretimi  1,2

     7.11.1 Yağlı tohum işleme kapasitesi 1000 ton/gün’den az olan ham yağ üretim tesisleri. 1,2

     7.11.2 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan bitkisel yağ rafinasyon tesisleri. 1,2

7.12 Üretim kapasitesi 100 kg/gün ve daha fazla olan çay üretim tesisleri. 1,2

7.13 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl’dan az olan maya üretim tesisleri. 1,2

7.14 Süt tozu üretim tesisleri. 1,2

7.15 Nişasta ve/veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler. 1,2

7.16 Hayvan yemi ve/veya dışkısı kurutma tesisleri. 1,2

7.17 Hayvan Yetiştirme Tesisleri. 1,2

7.17.1 Toplam 500 büyükbaş eşdeğeri ve daha fazla sayıda ve 5.000 büyükbaş eşdeğerinden az sayıda hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler.

7.17.2 Toplam 1.000 baştan daha az sayıda domuz besiciliği yapan tesisler.

7.17.3. Toplam 20.000 tavuk eşdeğeri ve daha fazla sayıda ve 60.000 tavuk eşdeğerinden az sayıda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler.

7.18 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan sıvı yumurta üretim tesisleri. 1,2

7.19. Su ürünleri işleme tesisleri  1,2

7.20.Hayvan Kesim Tesisleri  1,2

7.20.1 Toplam 10 büyükbaş eşdeğeri/gün ve daha fazla ve 100 büyükbaş eşdeğeri/gün’den az hayvan kesiminin yapıldığı tesisler.

7.20.2 Toplam 1.000 adet tavuk eşdeğeri/gün ve daha fazla ve 50.000 adet tavuk eşdeğeri/gün’den az kanatlı hayvan kesiminin yapıldığı tesisler.

7.21 Üretim kapasitesi 5 ton/yıl ve daha fazla olan akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan kültür balıkçılığı faaliyetleri. 1,2

7.22 Üretim kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin işlendiği, işlenerek ya da doğrudan konserve yapıldığı ve/veya ambalajlandığı tesisler. 1,2

8. Atık Yönetimi

8.1. Ön İşlem

8.1.1 Toplama-ayırma tesisleri1,2

   8.1.1.1   1 Tip Toplama Ayırma Tesisi         

   8.1.1.2   2.Tip Toplama Ayırma Tesisi

   8.1.1.3   3. Tip Toplama Ayırma Tesisi

   8.1.1.4   Toplama Ayırma Tesisi

8.1.2 Gemi geri dönüşüm tesisleri1,2,3

8.1.3 Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri1,2

8.2. Atık Geri Kazanım Tesisleri

8.2.1. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi (plastik, cam, ahşap, kompozit ve tekstil atıkların geri kazanıldığı tesisler).1

8.2.2.Üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan kâğıt vb. tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri.

8.2 .3. Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal vb. atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1

8.3. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri

        8.3.1 Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri1,2

        8.3.2 Atık yağ transfer noktaları 1,2

        8.3.3 Atık akümülatör ara depolama tesisleri1,2,3

        8.3.4 Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisler1,2,3

        8.3.5 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri1,2

        8.3.6.Tanker temizleme tesisleri1,2

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması    

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazların depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler. 1

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazı depolayan ve toplam depolama kapasitesi 200 m3 ve daha fazla ve 10.000 m3’den az olan tesisler.

9.1.2 Doğal gaz/LNG ve benzeri gazları depolayan ve toplam depolama kapasitesi 1.000 m3 ve daha fazla ve 20.000 m3’den az olan tesisler.

9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla ve 200 ton/gün’den az olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin depolandığı tesisler. 1

9.2.1 Ham petrol depolayan ve toplam depolama kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla ve 100.000 ton’dan az olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtları depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla ve 50.000 ton’dan az olan tesisler.

9.2.3 Organik kimyasal maddeleri depolayan ve toplam depolama kapasitesi 200 ton ve daha fazla ve 50.000 ton’dan az olan tesisler.

9.2.3.-9.3 ile birleştirilmiştir.

9.3 Akrilonitril depolayan ve depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla ve 2.000 ton’dan az olan tesisler. 1

Madde kaldırılmıştır.

9.4 Kükürt dioksit depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 20 ton ve daha fazla olan tesisler. 1

9.5 Bitki koruma ve/veya biyosit ürünleri depolayan ve toplam depolama kapasitesi 5 ton ve daha fazla olan tesisler. 1

9.6 Depolama kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan ve tozuma yapabilen maddelerin aktarıldığı ve/veya doldurulup boşaltıldığı açık ve/veya tam kapalı olmayan depolama ve/veya eleme-paketleme tesisleri.

10.Diğer Tesisler

10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği tesisler. 1

10.2 Kapasitesi 20.000 m3/gün’den az olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri. 1,2

10.3 3.000 KW ve daha fazla anma gücüne sahip jet motorlar ve/veya gaz türbinleri test merkezleri.

10.4 Üretim kapasitesi 1.000 ton/yıl ve daha fazla olan sigara fabrikaları ve/veya tütün işleme tesisleri. 1

10.5 Limanlar ve yat limanları. 1,2

10.6 Yatak kapasitesi 200 ve daha fazla olan turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri. 1,2

10.7 Yatak kapasitesi 20 ve daha fazla olan hastane ve sağlık kuruluşları ve/veya 15 ve üzeri cihaz kapasitesine sahip diyaliz merkezleri/ağız ve diş sağlığı merkezleri. 1,2

10.8  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan tesisler  1,2

1: Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

3: Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

                    Not:1- Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.

                   2- Yukarıdaki ek madde kapsamalarına ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81