Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tarafı olduğumuz "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma (ADR)" ve bu kapsamda ülkemizde bulunan mevzuat gereğince tehlikeli madde ile iştirakte olan işletmelerin (gönderen, alıcı, boşaltan, yükleyen, dolduran, paketleyen, taşıyıcı) 18.06.2022 tarihinde resmi gaztede yayımlanan "TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamındaki koşulları sağlamaları halinde "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" (TMFB) almaları gerekmektedir.

ADR kapsamında "Tehlikeli madde"  UN numarası bulunan madde olup, akaryakıttan kaynak gazlarına, temizlik kimyasallarından tehlikeli atıklara kadar olan çok geniş bir alanda değerlendirilmiştir. Bir madenin ADR kapsamında olup olmadığının kontrolü Güvenlik Bilgi Formunun 14. başlığı altında yapılabilmektedir.

TMFB alma koşulları; 

 • Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” olarak yer alan işletmeler, “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu,
 • Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında 20 ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı yapan işletmeler, “Alıcı-Boşaltan” faaliyet konulu,
 • Tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde yer alan ve son bir takvim yılında 20 ton ve üzerinde tehlikeli madde gönderen işletmeler;
 • Son bir takvim yılı içerisinde yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde alımı veya gönderimi yapmayan işletmeler, paketleyen, yükleyen, boşaltan veya dolduran olarak son bir takvim yılında yirmi ton ve üzerinde işlem yaptığı her bir faaliyet konusu/konuları ile ilgili “Paketleyen” ve/veya “Yükleyen” ve/veya “Dolduran” ve/veya Boşaltan faaliyet konulu,
 • Sınıflandırma kodu 1.4S madde ve nesneleri dışında kalan Sınıf 1 ve ADR Kısım 1.7.1 kapsamındakiler hariç olmak üzere Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmeler, işlem yapılan tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak,
 • Sınıf 6.2 ile iştigal eden aşağıdaki işletmeler, iştigal ettikleri faaliyet konularına bağlı olarak, TMFB almak zorundadır.               

 1. Üniversite hastaneleri ve müstakil klinikleri
 2. Şehir hastaneleri ile mevcut rolü itibarıyla AI, AII, B, C, D grubu hastaneler ve müstakil klinikleri
 3. Doğum hastaneleri
 4. 27/3/2002 tarihi ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamındaki özel hastaneler ve 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tıp merkezleri ve tanı merkezleri
 5. Diyaliz merkezleri
 6. Tıbbî ve biyomedikal laboratuvarlar
 7. Mikrobiyoloji ve/veya biyoteknoloji laboratuvarları veya enstitüleri
 8. Tıbbî araştırma merkezleri
 9. Bölge kan merkezi laboratuvarları
 10. Hayvan hastaneleri ve/veya hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
 11. Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri

TEHLİKELİ  MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI  HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) sahibi işletmelerden aşağıdaki koşulları sağlayanların TMGD hizmeti alması gerekmektedir.

 • Sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip olup, taşıma yetki belgesine kayıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan işletmeler,
 • Sadece “Alıcı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu TMFB’ye sahip işletmeler,
 • c) (a) veya (b) bendi kapsamında olan ve bu bentlerde belirtilen faaliyet konularının kombinasyonuna sahip olan işletmeler

haricinde kalan işletmeler; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

TMGD Hizmetimiz kapsamında;

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR hükümlerine uyulduğunun izlenmesi,
 • Araç ve ambalaj işaretlemeleri hakkında yönlendirme
 • Gerekli Eğitimlerin verilmesi/verdirilmesi,
 • Güvenlik Planlarının hazırlanması,
 • Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanarak Bakanlığa sunulması,
 • Kaza Raporlarının hazırlanması gibi faaliyetleri yürütülmektedir.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81